Weboldali tájékoztató

 

Bevezetés

Az adatvédelmi tájékoztató célja, hogy bemutassa a PÁSZTOR CSÁRDA Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és az Adatkezelő adatvédelmi és adatkezelési politikáját, amelyet az Adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el. Jelen szabályok kialakításakor az Adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe az Uniós adatvédelmi rendeletet, az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 számú rendeletét és a 29-es munkacsoport állásfoglalásait, valamint a tagállami kapcsolódó és jogharmonizációt célzó törvényeit, rendeleteit és ajánlásait.

A jelen tájékoztató célja, hogy az Adatkezelő által jogszabályban meghatározott feladatainak elvégzése során, valamint az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden természetes személy számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyenek az érintettek személyes adataihoz fűződő jogai és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak elektronikus, gépi és kézi adatkezelése során (adatvédelem).

Az Adatkezelő elkötelezett ügyfelei, partnerei személyes adatainak védelmében, személyes adataikat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan adatbiztonsági adatvédelmi, technikai és szervezési intézkedést, amely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

 

Adatkezelő Szervezet bemutatás

Az adatkezelő neve: PÁSZTOR CSÁRDA Kft.

Székhelye: 9700 Szombathely, Dolgozók útja 1..

Az Adatkezelő elektronikus elérhetősége: info@pasztorcsarda

Adatkezelési tevékenységét az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendelete (GDPR; Általános Adatvédelmi Rendelet) alapján a 29-es munkacsoport állásfoglalásainak figyelembe vételével végzi.

 

A weboldal működésével kapcsolatos általános adatvédelmi tájékoztató

A KEZELT ADATOK: A portál látogatása során, a szerveren biztonsági okokból rögzítjük az Érintett hálózati identitását: számítógépének IP-címét és az Érintett által használt szoftverkörnyezetet, valamint látogatásának időpontját, és a megtekintett oldalak címét. Ezeket az adatokat elektronikus formátumban tároljuk szerverünkön, 30 nap elteltével már csak aggregált formában. Az adatokat csak jogerős bírósági megkeresés esetén adjuk ki.

Látogatása során ellenőrző fájlt (cookie-t) kaphat weboldalunktól, az oldalunk látogatottságát mérő külső, független auditáló szolgáltatásoktól (Google Analytics). A cookie-k elfogadása nem kötelező (böngészőprogramjában letilthatja), ám egyes szolgáltatásaink csak ezek elfogadásával vehetők igénybe. A mérési adatok kezeléséről az Adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani. Elérhetőségük: Google Analytics.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: A szerver által automatikusan rögzített adatokat a szerver biztonságos üzemeltetése érdekében átmenetileg tároljuk. Valamennyi más adatot a szolgáltatások működtetése, illetve a felhasználók azonosítása érdekében rögzítjük.

 

A weboldal funkcionális működésével kapcsolatos adatvédelmi tájékoztató

Szervezetünk hírlevél-szolgáltatást jelenleg nem üzemeltet. Az elérhetőségeink menüponton keresztül teremthet kapcsolatot szervezetünkkel. Az elektronikus kapcsolattartás kezdeményezése során, ha felveszi velünk a kapcsolatot, esetleg elektronikus formátumban iratokat küld meg nekünk, melyeken a személyes adatai is szerepelnek.

Munkatársaink a tudomásukra jutott információkat a legteljesebb diszkrécióval kezelik, nyilvánosságra hozataluk, továbbításuk harmadik félnek az Érintett hozzájárulása nélkül nem történhet meg. A személyes kapcsolatfelvétel során az adatvédelmi törvényt szem előtt tartjuk.

Kapcsolattartási adatok: A weboldalon a kapcsolat-felvételi mezőben közvetlen személyes adatkezelést folytatunk. A felületen létrehozott adat mezők hozzájárulás alapú adatkezelést tesznek lehetővé. Az érintett megadhatja: 

 név 

 e-mail cím

 

Az adatkezelés célja: 

 üzleti kapcsolat felvétel

 

Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás.  

Adattárolási idő: A hozzájárulás visszavonásáig, vagy törlési kérelemig.

 

AZ ADATFELDOLGOZÓK KÖRE:

Adatkezelő neve: Hetényi Miklós Web fejlesztő

Elérhetősége: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Adatkezelési tevékenységének összefoglalása: weboldali fejlesztés  

 

Adatkezelő neve: EZIT Kft 1132 Budapest, Victor Hugo utca. 18-22.

Elérhetősége: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Adatkezelési tevékenységének összefoglalása: Web tárhely szolgáltatás biztosítása

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

Valamennyi, az adatvédelmi nyilatkozatunkban közzétett metódus az érintett személyes adatainak kezelésével kapcsolatos eljárásra vonatkozik. A nem személyes adatok kezelésével kapcsolatban külön nyilatkozatot nem teszünk.

 

A SZEMÉLYES ADATOK FOLYAMATOS BIZALMAS JELLEGÉNEK, INTEGRITÁSÁNAK BIZTOSÍTÁSA

A személyes adatok kezelése során az Adatfeldolgozó folyamatosan biztosítja az általa kezelt adatok tekintetében azok bizalmas jellegét, integritását és rendelkezésre állását. Ezen feladatokat részben az emberi erőforrás tudatosságának fejlesztésével, részben az Információbiztonsági Szabályzatban részletezett technikai és fizikai háttár útján valósítja meg.

 

AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI

Valamennyi, az adatvédelmi nyilatkozatunkban közzétett metódus esetén, a mindenkor hatályos jogszabályok, illetve 2018. május 25. napjától az általános adatvédelmi rendeletnek megfelelő jogokkal és az ott meghatározott módon élhetnek az érintettek.

 Hozzáférés joga

 Helyesbítés joga

 Törlés joga

 Adatkezelés korlátozásának joga

 Adathordozhatóság joga

 Tiltakozás joga 

Amennyiben az Érintettet tiltakozása ellenére személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem éri, úgy az alábbi jogorvoslati lehetőségekkel élhet:

 Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését.

 Hozzájárulás alapján kezelt adatok tekintetében kérheti a személyes adatok törlését. Visszavonhatja hozzájárulását.

 Kérelmére tájékoztatást adunk az általunk kezelt, illetőleg az általunk megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról.

 A Felhasználó személyes adatát töröljük, ha

 annak kezelése jogellenes,

 azt hozzájárulás jogalapon került kezelésre és tárolásra és az érintett kéri, a törlést

 az adatkezelés célja megszűnt,

 az hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, vagy

 az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,

 azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította. Amennyiben az érintett az Adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el. A perre az Adatkezelő székhelye szerinti bíróság illetékes, de a pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

ADATVÉDELMI HATÓSÁG

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. 

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.